කේෂාලංකාර

නත්තල් දිනයට කදිම කොණ්ඩා වඅලාසිතාවක්

නත්තල් දිනයට කදිම කොණ්ඩා වඅලාසිතාවක්

ගැහැණු,පිරීමි කාට වුණත් කොණ්ඩයට තෙල් සාත්තුවක්

ගැහැණු,පිරීමි කාට වුණත් කොණ්ඩයට තෙල් සාත්තුවක්

උත්සව අවස්ථාවකට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

උත්සව අවස්ථාවකට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

"ඩයි කරන්නත් ඕනෙ
පරෙස්සම ගැන ඊට වැඩිය හිතන්න ඕනෙ"

"ඩයි කරන්නත් ඕනෙ
පරෙස්සම ගැන ඊට වැඩිය හිතන්න ඕනෙ"

හිසකෙස් පෝෂණය කරන ධාන්‍ය වර්ග

හිසකෙස් පෝෂණය කරන ධාන්‍ය වර්ග

දිගු කෙස් කළඹට කදිම විලාසිතාවක්

දිගු කෙස් කළඹට කදිම විලාසිතාවක්

කැපීපෙනෙන රුවට සරල කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

කැපීපෙනෙන රුවට සරල කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

අකලට හිසකෙස් ගැලවීයෑම වළක්වන අලුත්ම ප්‍රතිකාරය

අකලට හිසකෙස් ගැලවීයෑම වළක්වන අලුත්ම ප්‍රතිකාරය

තාරුණ්‍යයට කදිම Hot oil treatment

තාරුණ්‍යයට කදිම Hot oil treatment

ඔබේ කොණ්ඩයට ගැළපෙනම පනාව

ඔබේ කොණ්ඩයට ගැළපෙනම පනාව

ඔබත් දිගු කෙස් කළඹක් හිමි ආඩම්බරකාරියක් ද?

ඔබත් දිගු කෙස් කළඹක් හිමි ආඩම්බරකාරියක් ද?

දිගු වරලසකට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

දිගු වරලසකට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

කොණ්ඩය පිරිසිදු කර ගන්න හිතාගෙන හැමදාම නාන්න ඕන නැහැ

කොණ්ඩය පිරිසිදු කර ගන්න හිතාගෙන හැමදාම නාන්න ඕන නැහැ

දිගු කෙස් කලඹක ආකර්ෂණය මෙන්න

දිගු කෙස් කලඹක ආකර්ෂණය මෙන්න

මේ උඩරට මනාලියගෙ... ලස්සන බලන්නකෝ

මේ උඩරට මනාලියගෙ... ලස්සන බලන්නකෝ

සාරියට කදිම වූ කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

සාරියට කදිම වූ කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

කෙළිලොල් යෞවනයට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

කෙළිලොල් යෞවනයට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

සාරියට ඔසරියට කදිම මනරම් විලාසිතාවක්

සාරියට ඔසරියට කදිම මනරම් විලාසිතාවක්

නොදැනුවත්කම නිසා කෙස් ගස් ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි

නොදැනුවත්කම නිසා කෙස් ගස් ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි

කෙස් කළඹට අලුත් හැඩයක්

කෙස් කළඹට අලුත් හැඩයක්

මනරම් විලාසිතාවක් වු මැරියන් ස්ටයිල්

මනරම් විලාසිතාවක් වු මැරියන් ස්ටයිල්

හිසකෙස් සඳහා ඉස්තරම්ම තෙලක්

හිසකෙස් සඳහා ඉස්තරම්ම තෙලක්

ගවුමට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

ගවුමට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

උත්සවයකට යන්න කදිම විලාසිතාවක්

උත්සවයකට යන්න කදිම විලාසිතාවක්

කෙසෙල් යුෂ මගින් කෙස් කලඹ රැක ගන්නා හැටි

කෙසෙල් යුෂ මගින් කෙස් කලඹ රැක ගන්නා හැටි

More News »

add_one