කේෂාලංකාර

කෙස් කළඹට බටහිර පෙනුමක්

කෙස් කළඹට බටහිර පෙනුමක්

වර්ණ ගැන්වු කෙස් කළඹට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

වර්ණ ගැන්වු කෙස් කළඹට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

අකලට කෙස් හැලීයාම නවතා දමන තෙල් සත්කාරය

අකලට කෙස් හැලීයාම නවතා දමන තෙල් සත්කාරය

යෞවනයට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

යෞවනයට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

ඔබේ කොණ්ඩයට අලූත් හැඩකාර බවක්

ඔබේ කොණ්ඩයට අලූත් හැඩකාර බවක්

විනෝද ගමනකට කදිම විලාසිතාවක්

විනෝද ගමනකට කදිම විලාසිතාවක්

ගැළපෙන හෙයාර් කට් එකකින්
කෙනෙක් ජනප්‍රිය කරන්න පුළුවන්

ගැළපෙන හෙයාර් කට් එකකින්
කෙනෙක් ජනප්‍රිය කරන්න පුළුවන්

නව වසරේ ආඩම්බරයට කදිම විලාසිතාවක්

නව වසරේ ආඩම්බරයට කදිම විලාසිතාවක්

අමතක නොවන එන්ගේජ්මන්ට් පාටියක්

අමතක නොවන එන්ගේජ්මන්ට් පාටියක්

රාතී්‍ර සාදයට යන්න හැඩැති විලාසිතාවක්

රාතී්‍ර සාදයට යන්න හැඩැති විලාසිතාවක්

නත්තල් දිනයට කදිම කොණ්ඩා වඅලාසිතාවක්

නත්තල් දිනයට කදිම කොණ්ඩා වඅලාසිතාවක්

ගැහැණු,පිරීමි කාට වුණත් කොණ්ඩයට තෙල් සාත්තුවක්

ගැහැණු,පිරීමි කාට වුණත් කොණ්ඩයට තෙල් සාත්තුවක්

උත්සව අවස්ථාවකට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

උත්සව අවස්ථාවකට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

"ඩයි කරන්නත් ඕනෙ
පරෙස්සම ගැන ඊට වැඩිය හිතන්න ඕනෙ"

"ඩයි කරන්නත් ඕනෙ
පරෙස්සම ගැන ඊට වැඩිය හිතන්න ඕනෙ"

හිසකෙස් පෝෂණය කරන ධාන්‍ය වර්ග

හිසකෙස් පෝෂණය කරන ධාන්‍ය වර්ග

දිගු කෙස් කළඹට කදිම විලාසිතාවක්

දිගු කෙස් කළඹට කදිම විලාසිතාවක්

කැපීපෙනෙන රුවට සරල කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

කැපීපෙනෙන රුවට සරල කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

අකලට හිසකෙස් ගැලවීයෑම වළක්වන අලුත්ම ප්‍රතිකාරය

අකලට හිසකෙස් ගැලවීයෑම වළක්වන අලුත්ම ප්‍රතිකාරය

තාරුණ්‍යයට කදිම Hot oil treatment

තාරුණ්‍යයට කදිම Hot oil treatment

ඔබේ කොණ්ඩයට ගැළපෙනම පනාව

ඔබේ කොණ්ඩයට ගැළපෙනම පනාව

ඔබත් දිගු කෙස් කළඹක් හිමි ආඩම්බරකාරියක් ද?

ඔබත් දිගු කෙස් කළඹක් හිමි ආඩම්බරකාරියක් ද?

දිගු වරලසකට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

දිගු වරලසකට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

කොණ්ඩය පිරිසිදු කර ගන්න හිතාගෙන හැමදාම නාන්න ඕන නැහැ

කොණ්ඩය පිරිසිදු කර ගන්න හිතාගෙන හැමදාම නාන්න ඕන නැහැ

දිගු කෙස් කලඹක ආකර්ෂණය මෙන්න

දිගු කෙස් කලඹක ආකර්ෂණය මෙන්න

මේ උඩරට මනාලියගෙ... ලස්සන බලන්නකෝ

මේ උඩරට මනාලියගෙ... ලස්සන බලන්නකෝ

More News »

add_one