කේෂාලංකාර

සාරියට කදිම වූ කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

සාරියට කදිම වූ කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

කෙළිලොල් යෞවනයට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

කෙළිලොල් යෞවනයට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

සාරියට ඔසරියට කදිම මනරම් විලාසිතාවක්

සාරියට ඔසරියට කදිම මනරම් විලාසිතාවක්

නොදැනුවත්කම නිසා කෙස් ගස් ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි

නොදැනුවත්කම නිසා කෙස් ගස් ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි

කෙස් කළඹට අලුත් හැඩයක්

කෙස් කළඹට අලුත් හැඩයක්

මනරම් විලාසිතාවක් වු මැරියන් ස්ටයිල්

මනරම් විලාසිතාවක් වු මැරියන් ස්ටයිල්

හිසකෙස් සඳහා ඉස්තරම්ම තෙලක්

හිසකෙස් සඳහා ඉස්තරම්ම තෙලක්

ගවුමට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

ගවුමට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

උත්සවයකට යන්න කදිම විලාසිතාවක්

උත්සවයකට යන්න කදිම විලාසිතාවක්

කෙසෙල් යුෂ මගින් කෙස් කලඹ රැක ගන්නා හැටි

කෙසෙල් යුෂ මගින් කෙස් කලඹ රැක ගන්නා හැටි

ආයුර්වේද රූපලාවන්‍යය මුල සිටම ඉගෙන ගනිමු

ආයුර්වේද රූපලාවන්‍යය මුල සිටම ඉගෙන ගනිමු

තාක්‍ෂණය නොදියුණු කාලේ කොණ්ඩ මෝස්තර කළේ කොහොමදරෑ - ප්‍රවීණ චිත්‍රපට කේශාලංකරණ ශිල්පී සෑම් පෙරේරා

තාක්‍ෂණය නොදියුණු කාලේ කොණ්ඩ මෝස්තර කළේ කොහොමදරෑ - ප්‍රවීණ චිත්‍රපට කේශාලංකරණ ශිල්පී සෑම් පෙරේරා

ගවුමින් සැරසෙන යුවතියට අපුරු විලාසිතාවක්

ගවුමින් සැරසෙන යුවතියට අපුරු විලාසිතාවක්

අකලට කොන්ඩය සුදු වීමට විශ්ම්ත දේශීය සත්කාර

අකලට කොන්ඩය සුදු වීමට විශ්ම්ත දේශීය සත්කාර

කෙටි කොණ්ඩයකට මොන තරම් ලස්සනක් ද?

කෙටි කොණ්ඩයකට මොන තරම් ලස්සනක් ද?

මිනි ගවුමට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

මිනි ගවුමට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

හිසකෙන් වර්ණ ගැන්වීම ගෙදරදි නම් කරන්නම එපා

හිසකෙන් වර්ණ ගැන්වීම ගෙදරදි නම් කරන්නම එපා

ඔබේ කෙස් කලඹට හැලී යන්නටවත් ල දුඹුරු පැහැ ගන්නවත්

ඔබේ කෙස් කලඹට හැලී යන්නටවත් ල දුඹුරු පැහැ ගන්නවත්

ඔබේ කෙස් කලඹට හැලී යන්නටවත් ල දුඹුරු පැහැ ගන්නවත්

ඔබේ කෙස් කලඹට හැලී යන්නටවත් ල දුඹුරු පැහැ ගන්නවත්

පහතරට මනාලියකට කදිම විලාසිතාවක්

පහතරට මනාලියකට කදිම විලාසිතාවක්

ගවුමට මෙන්ම සාරියටද කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

ගවුමට මෙන්ම සාරියටද කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

හිසකෙස් රැකගන්න නම් මේ ගැන හිතන්න වේවි

හිසකෙස් රැකගන්න නම් මේ ගැන හිතන්න වේවි

දිගු කෙස් කළඹකින් මනරම් මෝස්තරයක්

දිගු කෙස් කළඹකින් මනරම් මෝස්තරයක්

හිතට වද දෙන හිස් හොරි පළවා හරිමු

හිතට වද දෙන හිස් හොරි පළවා හරිමු

යෞවනියන්ට කදිම සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

යෞවනියන්ට කදිම සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

More News »

add_one