කේෂාලංකාර

හිසකෙස් රැකගන්න නම් මේ ගැන හිතන්න වේවි

හිසකෙස් රැකගන්න නම් මේ ගැන හිතන්න වේවි

දිගු කෙස් කළඹකින් මනරම් මෝස්තරයක්

දිගු කෙස් කළඹකින් මනරම් මෝස්තරයක්

හිතට වද දෙන හිස් හොරි පළවා හරිමු

හිතට වද දෙන හිස් හොරි පළවා හරිමු

යෞවනියන්ට කදිම සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

යෞවනියන්ට කදිම සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

නව යෞවනයට කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

නව යෞවනයට කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

සති තුනකින් හිස්හොරි නිට්ටාවටම සුවකර ගන්න ඕනෙද?

සති තුනකින් හිස්හොරි නිට්ටාවටම සුවකර ගන්න ඕනෙද?

යෞවනියන්ට කදිම සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

යෞවනියන්ට කදිම සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

හිසකෙස් වර්ණ කිරීමට පෙර මේ ගැනත් සිතමු

හිසකෙස් වර්ණ කිරීමට පෙර මේ ගැනත් සිතමු

රසායනික සත්කාර කළ හිසකෙස් රැක බලා ගන්නේ කොහොමද?

රසායනික සත්කාර කළ හිසකෙස් රැක බලා ගන්නේ කොහොමද?

යෞවනියන් හැඩ ගන්වන කොණ්ඩා විලාසිතා

යෞවනියන් හැඩ ගන්වන කොණ්ඩා විලාසිතා

ඔසරියට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

ඔසරියට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

කොණ්ඩය ෆර්ම් කිරීම

කොණ්ඩය ෆර්ම් කිරීම

හිසකෙස්වලට පෝෂණයත් ශක්තියත් ගෙන දෙන ඩීප් කන්ඩිෂනර් සත්කාරය

හිසකෙස්වලට පෝෂණයත් ශක්තියත් ගෙන දෙන ඩීප් කන්ඩිෂනර් සත්කාරය

නිවැරැදි ෂැම්පු භාවිතයෙන් කෙස් කළඹ රැකගන්න

නිවැරැදි ෂැම්පු භාවිතයෙන් කෙස් කළඹ රැකගන්න

දිනපතා තමන්ගේ කොණ්ඩය රැක බලා ගැනීම සඳහා විනාඩි දහයක්වත් වැය කරන්න

දිනපතා තමන්ගේ කොණ්ඩය රැක බලා ගැනීම සඳහා විනාඩි දහයක්වත් වැය කරන්න

කෙස් රැළි නැති කිරීම

කෙස් රැළි නැති කිරීම

සෑම හිසේ සම ගැලවී යාමක්ම හිස්හොරි නොවේ

සෑම හිසේ සම ගැලවී යාමක්ම හිස්හොරි නොවේ

කෙටි කොණ්ඩයකට මොන තරම් ලස්සනක් ද?

කෙටි කොණ්ඩයකට මොන තරම් ලස්සනක් ද?

මුහුණේ හැඩය ඉස්මතු වෙන්න හෙයාර් කට් එකක්

මුහුණේ හැඩය ඉස්මතු වෙන්න හෙයාර් කට් එකක්

හිස කෙස් ඩයි කිරීම

හිස කෙස් ඩයි කිරීම

ගවුමෙන් සැරසෙන යුවතියට ඔබින කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

ගවුමෙන් සැරසෙන යුවතියට ඔබින කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

හිස්හොරි වඳ කරන්නට මේ උපදෙස් පිළිපදින්න

හිස්හොරි වඳ කරන්නට මේ උපදෙස් පිළිපදින්න

සාරියටත්ල ඔසරියටත් ගැළපෙන කොණ්ඩා විලාසිතා

සාරියටත්ල ඔසරියටත් ගැළපෙන කොණ්ඩා විලාසිතා

හිසට නිවැරැදිව ෂැම්පු හා කන්ඩිෂනර් යෙදීම

හිසට නිවැරැදිව ෂැම්පු හා කන්ඩිෂනර් යෙදීම

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමේදී සැලකිලිමත් වියයුතු කරුණු රැසක්

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමේදී සැලකිලිමත් වියයුතු කරුණු රැසක්

More News »

add_one