කේෂාලංකාර

ඩයි එක වරද්දාගන්න නම් එපා

ඩයි එක වරද්දාගන්න නම් එපා

කොණ්ඩෙ ඩයි කරනවලු... හැබැයි ප්‍රශ්න ගොඩක්ලු

කොණ්ඩෙ ඩයි කරනවලු... හැබැයි ප්‍රශ්න ගොඩක්ලු

නව තාලයට ගැළැපෙන සුන්දර විලාසිතාවක්

නව තාලයට ගැළැපෙන සුන්දර විලාසිතාවක්

ඔබ කැමැති ඇඳුමට සුදුසු කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

ඔබ කැමැති ඇඳුමට සුදුසු කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

සරල චාම් කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

සරල චාම් කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

දිගු වරලසට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

දිගු වරලසට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

මෙසී විලාසිතාවේ හරි අපුරුව

මෙසී විලාසිතාවේ හරි අපුරුව

නිරෝගී කෙස් කලඹකට උපදෙස් 6ක්...

නිරෝගී කෙස් කලඹකට උපදෙස් 6ක්...

ගවුමකින් සැරසෙන දියණියට කදිම විලාසිතාවක්

ගවුමකින් සැරසෙන දියණියට කදිම විලාසිතාවක්

වර්ණ ගැන් වූ කෙස් කළඹට අපූරු විලාසිතාවක්

වර්ණ ගැන් වූ කෙස් කළඹට අපූරු විලාසිතාවක්

මලක හැඩයට කොණ්ඩා සැරසිල්ලක්

මලක හැඩයට කොණ්ඩා සැරසිල්ලක්

කෙස් කළඹට බටහිර පෙනුමක්

කෙස් කළඹට බටහිර පෙනුමක්

වර්ණ ගැන්වු කෙස් කළඹට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

වර්ණ ගැන්වු කෙස් කළඹට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

අකලට කෙස් හැලීයාම නවතා දමන තෙල් සත්කාරය

අකලට කෙස් හැලීයාම නවතා දමන තෙල් සත්කාරය

යෞවනයට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

යෞවනයට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

ඔබේ කොණ්ඩයට අලූත් හැඩකාර බවක්

ඔබේ කොණ්ඩයට අලූත් හැඩකාර බවක්

විනෝද ගමනකට කදිම විලාසිතාවක්

විනෝද ගමනකට කදිම විලාසිතාවක්

ගැළපෙන හෙයාර් කට් එකකින්
කෙනෙක් ජනප්‍රිය කරන්න පුළුවන්

ගැළපෙන හෙයාර් කට් එකකින්
කෙනෙක් ජනප්‍රිය කරන්න පුළුවන්

නව වසරේ ආඩම්බරයට කදිම විලාසිතාවක්

නව වසරේ ආඩම්බරයට කදිම විලාසිතාවක්

අමතක නොවන එන්ගේජ්මන්ට් පාටියක්

අමතක නොවන එන්ගේජ්මන්ට් පාටියක්

රාතී්‍ර සාදයට යන්න හැඩැති විලාසිතාවක්

රාතී්‍ර සාදයට යන්න හැඩැති විලාසිතාවක්

නත්තල් දිනයට කදිම කොණ්ඩා වඅලාසිතාවක්

නත්තල් දිනයට කදිම කොණ්ඩා වඅලාසිතාවක්

ගැහැණු,පිරීමි කාට වුණත් කොණ්ඩයට තෙල් සාත්තුවක්

ගැහැණු,පිරීමි කාට වුණත් කොණ්ඩයට තෙල් සාත්තුවක්

උත්සව අවස්ථාවකට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

උත්සව අවස්ථාවකට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

"ඩයි කරන්නත් ඕනෙ
පරෙස්සම ගැන ඊට වැඩිය හිතන්න ඕනෙ"

"ඩයි කරන්නත් ඕනෙ
පරෙස්සම ගැන ඊට වැඩිය හිතන්න ඕනෙ"

More News »

add_one